Агро-еколошки атлас на Република Северна Македонија

Со агро-еколошкото зонирање, креаторите на политики можат да користат информации за карактеристиките на земјиштето како што се: квалитет на почва, топографија, клима, достапнос на вода, употребата на земјоделско земјиште, принос и профитабилност, за да формулираат оптимални политики за одржливо земјоделско производство. Карактеристиките на земјиштето можат дополнително да се проценат за нивниот потенцијал за производство, што доведува до давање на последни препораки во врска со „што“ треба да се одгледува, и „каде“ и „како“ треба да се одгледува

Објавено од
ФАО