Приказна

Посилни вредносни ланци за унапредување на домашниот потсектор за одгледување на говеда

28 декември 2021

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива