Автор
Вероника Томка
МОТ
Комуникации и менаџмент со информации
veronika
Автор
Дajaн Сахакјан
УНОДЦ
Комуникации и известување
diane
Автор
Иван Мицковски
УНДП
Офицер за комуникации и партнерства
ivan