Нашата работа на Целите за одржлив развој во Северна Македонија

Како ОН ги поддржува Целите за одржлив развој во Северна Македонија

Вкупно 18 агенции ќе работат заедно со новата Рамка за соработка за одржлив развој на Обединетите нации (Рамка за соработка) во наредните пет години за да и помогнат на земјата да ги оствари Целите за одржлив развој: 17 меѓусебно поврзани и амбициозни цели што се однесуваат на главните развојни предизвици со кои се соочуваат луѓето од Северна Македонија и низ светот. Рамката за соработка 2021-2025 е главен стратешки документ што ја утврдува работата на системот на Обединетите нации во Северна Македонија, изработен во блиско партнерство со Владата на Северна Македонија и други значајни партнери. Таа е усогласена со националните развојни приоритети, меѓународните човекови права, обврските за родова еднаквост и Агендата 2030. Препознавајќи го значењето на членството во Европската Унија (ЕУ) како главен национален приоритет, Рамката за соработка настојува да обезбеди и целосно усогласување со процесот на интеграција во ЕУ.

Целите за одржлив развој во Северна Македонија

Целите за одржлив развој се глобален повик за акција да се стави крај на сиромаштијата, да се заштити животната средина и климата и да се обезбеди сите луѓе да уживаат во мир и просперитет. Ова се целите на кои Обединетите нации работат во Северна Македонија: