Обединетите нации во Северна Македонија

Обединетите нации во Северна Македонија работат кон подобрување на животите на сите граѓани што живеат во земјата преку имплементација на Агендата за одржлив развој, со современа експертиза и акција базирана на докази. Со водење на трансформацијата кон подобра, позелена и фер општество, ОН ја поддржуваат земјата во остварувањето на стратешките цели, вклучително и со поддршка на реформите што ќе помогнат на процесот на интеграција во Европската Унија (ЕУ).

Работата на ОН во земјата е рефлектирана во Рамката за соработка за одржлив развој на обединетите нации. Рамката за соработка 2021-2025 е развиена во партнерство со Владата и во координација со многу надворешни и домашни партнери, вклучувајќи организации и индивидуалци од различни сфери, од граѓанското општество, академијата или приватниот сектор. Базирана на длабинска анализа и поткрепена со обемен консултативен процес, Рамката за соработка е одобрена од Владата на 26 октомври 2020.

Flags of UN and North Macedonia

Главни црти

  1. Вкупно 18 агенции, фондови и програми работат заедно преку Тимот на Обединетите нации на државно ниво (UNCT), предводен од Постојаниот координатор - официјален претставник на Генералниот секретар на ОН за развојни активности во земјата.
  2. Водени од принципот никој да не заостане; од пристапот базиран на човекови права; родова еднаквост и зајакнување на жената; отпорност; одржливост и одговорност, ОН во Северна Македонија ќе настојува да обезбедат дека:
  3. До 2025, животниот стандард на луѓето во Северна Македонија ќе се подобри преку еднаков пристап до достоинствено и продуктивно вработување, создадено од инклузивен и иновативе бизнис еко-систем.
  4. До 2025, сите луѓе во земјата ќе уживаат еднаков пристап до социјални услуги базирани на права – здравство, образование, и неопходна социјална и детска заштита - вкоренети во систем отпорен на кризни состојби.
  5. До 2025, сите луѓе во Северна Македонија ќе имаат корист од амбициозна акција за справување со климатските промени, одржливо управувани природни ресурси и добро зачувана биолошка разновидност преку добро управување со животната средина и заедници отпорни на непогоди. 
  6. До 2025, земјата ќе има подобрено владеење на правото; политики базирани на докази со соодветно планирање и вклучено начело на родова-еднаквост; подобра социјална кохезија; и ефикасни услуги доставени од транспарентни, одговорни и реактивни институции.

Целите за одржлив развој во Северна Македонија

Целите за одржлив развој се глобален повик за акција да се стави крај на сиромаштијата, да се заштити животната средина и климата и да се обезбеди сите луѓе да уживаат во мир и просперитет. Ова се целите на кои Обединетите нации работат во Северна Македонија: