Decade of Action

Декада за акција

Резултати #ЗаЛуѓетоЗаПланетата. Имаме десет години да ги испорачаме Целите за одржлив развој, Со 2020 започна реафирмација на Агендата 2030. Претставува акција преку амбиција, мобилизација и трансформирачки резултати за луѓето и за планетата.

Глобална дискусија

Во светот се случуваат неколку големи промени. Климата се менува драстично. Сведоци сме на големи промени во технолошкиот и во развојот на општеството. Се соочуваме со ризици на се поголеми нееднаквости, долгорочни конфликти и нови форми на насилство.