Да делуваме кон остварување на Целите за одржлив развој

Целите за одржлив развој (ЦОР) се патоказ кон постигнување подобра и поодржлива иднина за сите. Тие се универзален повик за акција со која ќе се стави крај на сиромаштијата, ќе се заштити планетата и ќе се осигура сите луѓе да живеат во мир и благосостojба. Научете повеќе и преземете акција.

Вклучете се денес

За да ни помогнете да се прошири оваа порака, најдете начини на кои може да се вклучите

Откријте како може да учествувате