Planifikimi dhe diskursi i politikave migratore të bazuara në dëshmi në Maqedoninë e Veriut


Maqedonia e Veriut

Fillimi: 2020-10-28
Fundi: 2023-04-27

Ky program synon të mbështesë institucionet kombëtare në përmirësimin e menaxhimit të dinamikës demografike dhe migracionit të vendit. Ai ofron mbështetje në tre fusha kyçe: në zhvillimin e një politike migratore largpamëse dhe të bazuar në fakte, forcimin e aksesit në të dhënat mbi migracionin dhe ndikimin në narrativën për migrantët dhe refugjatët si aktorë pozitivë të zhvillimit në shoqëri.

Programi do të ofrojë një mbështetje të fuqishme në mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet forcimit të shkëmbimit ndërinstitucional të të dhënave për migracionin; zhvillimi i një profili të migracionit të vendit, indeksi i qeverisjes së migracionit, futja e modulit të migracionit në Anketën e Fuqisë Punëtore dhe gjenerimi i të dhënave të reja të migracionit bazuar në metoda inovative të mbledhjes së të dhënave, duke përfshirë pilotimin e analizës së të dhënave të mëdha. Një aspekt i fortë i projektit është qasja e tij për të gjithë shoqërinë, me disa ministri, institucione shtetërore dhe organizata të shoqërisë civile (OSHC) të përfshira në hartimin dhe zbatimin e tij.

Programi financohet nga Fondi Fillestar për Migrim të Sigurt, Migrim të Rregullt; Kontribuesit kryesorë aktualë të saj përfshijnë Danimarkën, Gjermaninë, Norvegjinë, Portugalinë, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar (MB).

 

 • Implementing partners:
 1. Ministry of Interior;
 2. State Statistical Office;
 3. Ministry of Labor and Social Policy;
 4. Ministry of Information Society and Public Administration,
 5. National Bank of the Republic of North Macedonia
 6. Ministry of Foreign Affairs,
 7. Secretariat for European Affairs
 8. The Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative
 9. Macedonian Young Lawyers Association
 10. European Policy Institute
 11. Reactor-Research in Action;
 12. Local communities

 

 • Partnerët zbatues:
 1. Ministria e Brendshme;
 2. Enti Shtetëror i Statistikave;
 3. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
 4. Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike,
 5. Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 6. Ministria e Punëve të Jashtme,
 7. Sekretariati për Çështjet Evropiane
 8. Nisma Rajonale për Migrim, Azil, Refugjatë
 9. Shoqata e Juristëve të Rinj Maqedonas
 10. Instituti i Politikave Evropiane
 11. Reaktor-Kërkim në Veprim;
 12. Komunitetet lokale

 

 • Partnerët investues:

 

 1. Fondi i Mirëbesimit i OKB-së me shumë partnerë

 

 

34 %
2020-10-28
2023-04-27

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Dokumente Sfond