Миграциски политики базирани на докази, планирање и дискурс во Северна Македонија


North Macedonia

Почеток: 2020-10-28
Крај: 2023-04-27

Целта на оваа програма е да се поддржат националните инстицуии во подобрување на менаџментот со демографските и миграциските промени. Предвидена е поддршка во три области: во развој на политики за миграции базирани на докази, зајакнување на пристапот до податоци за миграции, како и подобрување на наративот за мигранти и бегалци како фактор за позитивен развој на општеството.

Програмата ќе обезбеди цврста поддршка во обезбедување на податоци, преку зајанкнување на меѓу-институционалната размена на податоци за миграции; развој на миграциски профил на земјата, Индекс за управување со миграции, воведување на миграциски модул во истражувањата за работна сила и генерирање на нови податоци за мигерации базирани на иновативни методи на собирање податоци, вклучително и пилотирање Big-Data анализи. Голем аспект од проектот е неговиот пристап "цело општество", со неколку министерства, државни институции и граѓански организации вклучени во неговиот дизајн и во имплементацијата.

Програмата е финансирана од the Start-up Fund for Safe, Orderly and Regular Migration; its current top contributors include Denmark, Germany, Norway, Portugal, Sweden and the nited Kingdom (UK).

 

 

34 %
2020-10-28
2023-04-27

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Дополнителни документи