Истражување на раздвојувањето на директните плаќања на земјоделците во Северна Македонија

Клучни пораки:

  • Земјоделските реформи и усвојувањето на „раздвоени“ директна исплата на земјоделците се од клучно значење за пристапот на Северна Македонија кон Европската унија.
  • Сценаријата покажуваат дека усвојувањето на шемите за директна исплата на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) (задолжително + доброволно) во просек го зголемува приходот на земјоделците.
  • Реформата подразбира балансирана комбинација на различни шеми на директни плаќања на ЗЗП и стратегија за постепено воведување и укинување.
Објавено од
ФАО