Приказна

Циклус обуки на УНФПА за градење капацитети за дознаки и Big Data

19 октомври 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива