Говор

Унапредување на инклузијата на попреченоста за да се зајакне одржливиот развој

09 март 2022

Говор од

RC

Росана Дуџак

RCO
Постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ОХЦХР
Канцеларија на висок комесаријат за човекови права
RCO
United Nations Resident Coordinator Office