Приказна

УНФПА и Црвениот крст ја одбележаа Неделата на грижа на старите лица

28 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива