Цел за одржлив развој
3

Добро здравје и благосостојба

Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојбата на сите за сите возрасти.

Таргети за цел 3

3.1 До 2030 година да се намали глобалната смртност кај родилките на помалку од 70 на 100,000 живородени

3.2 До 2030 година да се стави крај на смртноста кај новороденчињата и децата под 5-годишна возраст, и сите земји да имаат цел да ја намалат смртноста на новороденчиња на помалку од 12 случаи на 1,000 живородени деца, а смртноста на деца под 5-годишна возраст да се намали на помалку од 25 случаи на 1,000 живородени деца

3.3 До 2030 година да се стави крај на епидемијата на СИДА, туберкулоза, маларија и занемарените тропски болести и да се зајакне борбата против хепатитис, болестите кои се пренесуваат преку водата и другите заразни болести

3.4 До 2030 година, за една третина да се намали предвремената смртност од незаразни болести преку превенција и лекување и да се подобри душевното здравје и благосостојба

3.5 Да се подобри превенцијата и лекувањето на злоупотребата на супстанции, вклучително и злоупотребата на наркотични дроги и штетното користење алкохол

3.6 До 2020 година да се преполови бројот на смртни случаи и повреди од сообраќајни незгоди на глобално ниво

3.7 До 2030 година да се обезбеди универзален пристап до услугите за полово и репродуктивно здравје, вклучително и за планирање на семејството, информирањето и едукацијата, како и да се интегрира репродуктивното здравје во националните стратегии и програми

3.8 Да се постигне универзално здравствено осигурување, вклучувајќи и заштита од финансиски ризик, пристап до квалитетни основни здравствени услуги и пристап до безбедни, ефективни, квалитетни и достапни основни лекови и вакцини за сите

3.9 До 2030 година значително да се намали бројот на смртни случаи и болести предизвикани од опасни хемикалии, од загадување на воздухот, водата и почвата

3.а Да се зајакне спроведувањето на Рамковната конвенција на Светската здравствена организација за контрола на тутунот во сите земји, соодветно на потребите

3.б Да се поддржи истражувањето и развојот на вакцини и лекови за заразни и незаразни болести, што главно ги погодуваат земјите во развој, да се обезбеди пристап до достапни основни лекови и вакцини, во согласност со Декларацијата од Доха и во однос на Спогодбата за трговските аспекти на правата на интелектуална сопственост (TRIPS) и јавното здравје, со што се потврдува правото на земјите во развој во целост да ги користат одредбите од Спогодбата за трговските аспекти на правата на интелектуална сопственост во врска со флексибилноста за заштита на јавното здравје, а особено за да се обезбеди пристап до лекови за сите

3.в Значително да се зголеми финансирањето во областа на здравството како и вработувањето, развојот, обуката и задржувањето на работната сила во здравствените установи во земјите во развој, особено во најнеразвиените земји и во малите островски земји во развој

3.г Да се зајакнат капацитетите на сите земји, особено на земјите во развој, за рано предупредување, намалување на ризикот и управување со националните и со глобалните здравствени ризици