Приказна

Градење капацитети за различни методи за проценка на миграции во соработка со УНФПА

28 септември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива