Приказна

Зајакнување на улогата на младите во промоција на меѓусебно разбирање и почитување на различностите во регионот

14 февруари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива