Приказна

Изработен и презентиран мултиинституционален модел за прибирање податоци за родово базирано насилство

15 февруари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива