Приказна

Извештај: Нов начин на управување со миграцијата: од тврдина кон иднина

25 април 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива