Соопштение

УНОДЦ ги поддржува практичарите во Југоисточна Европа и Италија во решавањето на нарушувањата од употребата на дрога кај младите

28 мај 2021

  • Семејството Третнет е научно-информативен пакет за обука за елементи на семејна терапија, наменет за поддршка на практичари во здравствениот, социјалниот и секторот за кривичната правда кои работат со млади и нивните семејства во ограничени ресурси, вклучително и оние кои се во контакт со системот на кривична правда.

 

Фотографија: © Nick Danziger for the UNODC-WHO programme on Drug Dependence Treatment and Care

17-24 мај 2021 година, онлајн: УНОДЦ организираше регионална работилница за развој на капацитетите на тема „Семејство Третнет: Елементи на семејна терапија за млади со нарушувања од употреба на дрога, вклучително и во контакт со системот на кривична правда: Создавање општества отпорни на дрога и криминал“ за практичари во Југоисточна Европа и Италија со поддршка од Владата на Италија.

Адолесценцијата е време кога индивидуалниот модел на биопсихосоцијален ризик и заштитни фактори може да ја зголемат или намалат ранливоста за започнување на употреба на супстанции или вклучување во деликвенција. Семејството може да биде и ризик и заштитен фактор, а Семејството Третнет е дизајнирано да го подобри и зајакне заштитниот потенцијал на семејните интеракции внатре во самите семејства, со адолесценти кои користат супстанции, вклучително и дрога. Семејството Третнет е научно-информативен пакет за обука за елементи на семејна терапија, наменет за поддршка на практичари во здравствениот, социјалниот и секторот за кривичната правда кои работат со млади и нивните семејства во ограничени ресурси, вклучително и оние кои се во контакт со системот на кривична правда. Семејството Третнет е дел од целокупниот пакет обуки на УНОДЦ, Третнет за третман на нарушувања од употребата на дрога, и првичниот развој беше поддржан од владата на Јапонија. Имплементацијата претходно покажа позитивни ефекти во намалувањето на употребата на супстанции, подобрувањето на семејното функционирање и менталното здравје.

„Човечката врска е спротивна на зависноста“ можеше да биде мотото на работилницата на УНОДЦ Семејство Третнет со земји од Југоисточна Европа и Италија: 35 практичари од Албанија, Босна и Херцеговина, Италија, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кои работат со адолесценти со проблеми од употреба на супстанции во нивната секојдневна пракса, се приклучија на онлајн состанокот и на партиципативен начин ги зајакнаа своите знаења и вештини за решавање на прашања поврзани за нарушувања од употребата на дрога кај младите и поврзани проблеми со семејните услови. Обучувачите на оваа работилница на Семејството Третнет, Моли Бобек и Хендрик Розен, се искусни семејни терапевти и тренери.

Семејството Третнет се фокусираше на теоретските основи и основните претпоставки на семејната терапија, спектарот на употреба на супстанции и нарушувања од употребата на супстанции и најмногу на основните стратегии за семејна терапија, како што се преформулирање и фазите на работата на семејната терапија. Петдневната онлајн работилница обезбеди огромна можност за размена помеѓу професионалците и дискусија за начините за решавање на нарушувањата од употребата на дрога, особено кај младите, како и поврзани предизвици.

Професионалците за третман на нарушувања од употребата на супстанции од регионот го подобрија нивното разбирање за проблемите со употреба на супстанции во системска перспектива, и во различни вежби со улоги, научија да им помогнат на семејствата да ги прекинат негативните циклуси во нивните интеракции и наместо тоа да истражуваат нови начини на повеќе поддржувачки интеракции и да се грижат едни за други. Практичен пример за промена на перспективата и предизвик за блокираните семејни интеракции е прикажан во фразата „Фати го своето дете да прави нешто убаво“ наместо да бараш проблематично однесување. Настанот даде можност за размена и заемна поддршка и на регионално ниво и покрај јазичните бариери: обуката беше поддржана со истовремено толкување на седум јазици.

Кога ги презентираа своите планови за наредниот период, многу практичари покажаа интерес за поддршка на понатамошно проширување на услугите за третман од употреба на супстанции за адолесценти, вклучително и преку елементи на семејна терапија во нивните земји.

За повеќе информации:

UNODC Treatnet Family Brochure

UNODC Treatnet Training Package

UNODC Treatnet Family Feasibility Study Report (Indonesia)

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНОДЦ
Канцеларија за дрога и криминал на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива