Приказна

Индексот INFORM со отворен извор дава преглед на ризикот од катастрофи во Северна Македонија

02 март 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНИСДР
Канцеларија за намалување на ризик од катастрофи на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива