Приказна

Со извештајот за мапирање на младите подготвен од МОТ, до детален преглед за состојбата и причините поради кои младите не се дел од пазарот на трудот.

05 септември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

МОТ
Меѓународна организација на трудот

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива