Говор

Обновување на нашите шуми овозможува закрепнување и благосостојба

23 март 2021

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство