Приказна

Новата резолуција за миграциски политики 2021-2025 усвоена од Собранието

02 март 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива