Соопштение

Нови „зелени“ опции за заем за недоволно опслужените мали и средни претпријатија и поединци во Северна Македонија

16 ноември 2023

Програмата е усогласена со и го поддржува постигнувањето на Целите за одржлив развој (ЦОР) и целите на Рамката за соработка за одржлив развој на ОН (SDCF). Се очекува да резултира со 70.068 MWh годишна заштеда на енергија, 80.510 тони CO2-eq избегнати емисии и 10,7 MW во нов капацитет за обновлива енергија.

UN Resident Coordinator in North Macedonia Rossana Dudziak speaking at the Green Finance Facility Product launch event

СКОПЈЕ| 3 ноември 2023 година| Нови опции за заем со плаќања засновани на успешност (ПБП) ќе бидат достапни за малите и средни претпријатија (МСП), насочени кон групи кредитоспособни, но недоволно услужени поединци/домаќинства од Северна Македонија за финансирање на нивните инвестиции во обновливи извори на енергија (ОИ) и решенија за енергетска ефикасност (EE). Ова беше најавено на настанот за промоција на производите на Green Finance Facility (GFF) денеска во Скопје, на кој претставници од Владата на Северна Македонија, семејството на Обединетите нации (ОН), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и од комерцијалните банки од земјава се состанаа за да ја одбележат оваа значајна пресвртница во спроведувањето на проектот.

„Имајќи предвид дека сите земји се соочуваат со многу предизвици, како што се економското закрепнување по Ковид, економската и енергетската криза, сметам дека овој проект со производи наменети за малите и средни претпријатија и поединци од недоволно опслужените категории е одлична можност. да ја изразиме нашата силна посветеност за забрзување на имплементацијата на Агендата 2030 и постигнување на целите за одржлив развој“ - рече  Фатмир Битиќи, заменик претседател на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции во Владата на Север. Македонија.Шпаркасе Банка, ПроКредит Банка и Силк Роуд Банка се првите комерцијални банки кои ќе даваат подзаеми на малите и средните претпријатија и целните групи за инвестиции во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност, додека ГФФ ќе субвенционира 5-30% од главницата на заемот. Кредитите за ПБП од овој вид сега ќе бидат достапни на седум целни групи на кредитоспособни, но недоволно услужени поединци/домаќинства, вклучително домаќинства со жени на чело, самохрани родители, домаќинства со лица со попреченост, Роми, вработени погодени од Ковид-19, примачи на дознаки и мигрантите кои се враќаат. Инвестициите и од МСП и од седумте целни групи поединци/домаќинства се очекува да ја подобрат и намалат потрошувачката на енергија, да ги намалат емисиите на стакленички гасови и да придонесат за почист воздух во Северна Македонија.

„ГФФ има за цел да ги донесе придобивките од зелената транзиција до малите и средните претпријатија и групите на општеството кои обично се последни кои се приклучуваат и имаат корист од зелената транзиција, како што се домаќинствата со самохрани родители, Ромите, домаќинствата со лица со попреченост и примателите на дознаки. Се надевам дека заемите од GFF ќе ги направат инвестициите во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност полесни и поприфатливи за малите бизниси и домовите“ – рече Росана Дуџак, постојан координатор на ОН во Северна Македонија.

Програмата е усогласена со и го поддржува постигнувањето на Целите за одржлив развој (ЦОР) и целите на Рамката за соработка за одржлив развој на ОН (SDCF). Се очекува да резултира со 70.068 MWh годишна заштеда на енергија, 80.510 тони CO2-eq избегнати емисии и 10,7 MW во нов капацитет за обновлива енергија. Понатаму, овозможувањето пристап до пристапно финансирање за обновливи извори на енергија и решенија за енергетска ефикасност ќе придонесе за напредок кон ЦОР 7 и 13.

Заемите за плаќање засновани на успешност ќе бидат достапни почнувајќи од 3 ноември 2023 година, до крајот на 2025 година или додека финансиските средства на GFF доделени за PBP не бидат целосно доделени на корисниците на проектот. Договорите со други локални партнерски финансиски институции одговорни за имплементација на заеми за плаќање врз основа на перформанси (ПБП) во земјата се очекува да бидат потпишани во 2024 година.

Проектот „Green Finance Facility“ го спроведуваат Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Меѓународната организација за миграција (ИОМ) и Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE), заедно со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР). како партнерска меѓународна финансиска институција, а финансиски е поддржан од Заедничкиот SDG фонд, со кофинансирање од Владата на Северна Македонија.

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
УНЕЦЕ
Економска комисија на ОН за Европа

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива