Приказна

Подобрување на отпорноста од поплави во Полошкиот регион

15 јули 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНДП
Програма за развој на Обединетите нации

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива