Приказна

New project aims to further land consolidation in North Macedonia

09 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива