Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
4

Arsim cilësor

Sigurimi i arsimit përfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive të të nxënit gjatë të gjithë jetës për të gjithë.

QËLLIMI 4 Targetet

4.1 Deri në vitin 2030, të mundësohet që të gjitha vajzat dhe të gjithë djemtë të përfundojnë arsimin fillor tërësisht pa pagesë, të barabartë dhe cilësor, i cili çon në rezultate të përshtatshme dhe efektive të të nxënit.4.2 Deri në vitin 2030, të mundësohet që të gjitha vajzat dhe të gjithë djemtë të kenë qasje në zhvillimin cilësor në fëmijërinë e hershme, në kujdesin dhe arsimin parashkollor, në mënyrë që të jenë gati për arsimin fillor.

4.3 Deri në vitin 2030, të mundësohet qasje e barabartë për të gjitha gratë dhe të gjithë burrat në arsim cilësor teknik, profesional dhe të lartë, përfshirë edhe universitetin.

4.4 Deri në vitin 2030, të rritet numri i të rinjve dhe të rriturve të cilët kanë aftësi, përfshirë aftësitë teknike dhe profesionale, për punësim, punë të denja dhe sipërmarrje.

4.5 Deri në vitin 2030, të eliminohen pabarazitë gjinore në arsim dhe të mundësohet qasje e barabartë për të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit profesional për personat e cenueshëm, përfshirë dhe personat me aftësi të kufizuara, popullsitë indigjene dhe fëmijët në situata të cenueshme.

4.6 Deri në vitin 2030, të arrihet që të gjithë të rinjtë dhe një përqindje e konsiderueshme e të rriturve, si gra dhe burra, mund të shkruajnë, lexojnë dhe numërojnë.

4.7 Deri në vitin 2030, të mundësohet që të gjithë nxënësit t’i marrin njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, duke përfshirë, ndër të tjera, përmes arsimit për zhvillim të qëndrueshëm dhe stile jetese të qëndrueshme, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, promovimi i kulturës së paqes dhe mospërdorimit të dhunës, qytetarisë globale, vlerësimit të diversitetit kulturor dhe kontributit të kulturës në zhvillimin e qëndrueshëm.

4.a Të ndërtohen dhe përmirësohen objektet arsimore në mënyrë që të jenë të përshtatshme për fëmijët, me qasje për aftësi të kufizuara dhe të ofrojnë barazi gjinore dhe mjedise të të nxënit të sigurt, jo të dhunshëm, gjithëpërfshirës dhe efektiv për të gjithë.

4.b Deri në vitin 2020, të rritet në nivel global numri i bursave në dispozicion për vendet në zhvillim, në veçanti për vendet më pak të zhvilluara, shtetet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet afrikane, për t’u regjistruar në arsimin e lartë, duke përfshirë trajnimin profesional dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, programet teknike, inxhinierike dhe programet shkencore në vendet e zhvilluara dhe vendet e tjera në zhvillim.4.c Deri në vitin 2030, të rritet numri i mësuesve të kualifikuar, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar për trajnimin e mësuesve në vendet në zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim.

BurimiZhvillimi i Qëndrueshëm i OKB-së