Приказна

Човековите права се темел на одржливиот развој

24 октомври 2023
Photo from the UN Annual conference 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

EU
European Union
ФАО
Организација за храна и земјоделство
МОТ
Меѓународна организација на трудот
ИОМ
Меѓународна организација за миграции
ITU
International Telecommunication Union
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
УНЕЦЕ
Економска комисија на ОН за Европа
УНЕП
Програма за животна средина на ОН
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН
УНОДЦ
Канцеларија за дрога и криминал на ОН
СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива