Рамка за соработка за одржлив развој меѓу Република Северна Македонија и Обединетите нации 2021 - 2025

Рамката за соработка е главен стратешки документ што ја насочува работата на сите агенции на ОН што работат во земјата, во наредните пет години. Развиена е во блиска соработка со Владата, по опсежен консултативен процес со организации и индивидуалци од разни сфери на делување и интерес.

Објавено од
ФАО
МОТ
ИОМ
ОХЦХР
RCO
UN Women
UN-Habitat
УНДП
УНЕЦЕ
УНЕП
УНЕСКО
Фонд за население на ОН
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНИДО
УНОДЦ
УНОПС
СЗО